Författararkiv: Måns Thörnqvist

Utlysning av Svensk trafikmedicinsk förenings pris och resestipendium för trafikmedicinsk forskning 2022

Svensk Trafikmedicinsk Förenings forskningsfond (STMFF) har som huvudsakligt ända­mål att främja vetenskaplig forskning och verksamhet inom trafikmedicin samt:

  1. att utdela pris till personer som inom det trafikmedicinska området gjort synnerligen värdefulla insatser.
  2. att utdela stipendier, exempelvis resestipendier, vars användning skall främja sökan­des och trafikmedicinens utveckling, samt
  3. lämna bidrag till särskilda projekt som är av särskilt trafikmedicinskt värde.

Medel kan sökas av forskare som redovisat betydelsefulla arbeten inom det trafikmedi­cinska området. Trafikmedicin omfattar studier av olika faktorer av betydelse för att re­ducera skador i framförallt vägtrafiken, men andra trafikslag är ej uteslutna.

Fonden utlyser härmed möjlighet att ansöka om pris (25 000 kr) för värdefull insats inom det trafikmedicinska området, eller resestipendium för att främja sökandens och trafikmedicinens utveckling (10 000 kr). Ansökan som beskriver sökandens insatser el­ler tilltänkta rese-/konferens-aktivitet bör omfatta 2-3 A4 sidor exklusive CV.

Ansökan ska innehålla följande delar:

  1. sökandes namn, e-post, titel, adress, arbetsplats och telefonnummer,
  2. i ansökan om pris anges de arbeten som ligger till grund för ansökan, samt samhälls- och/eller patientnytta
  3. i ansökan om resestipendium anges ändamål med resan/konferensen, kostnader och om den sökande har sökt/fått annat bidrag till resan.
  4. sökandes CV på 1-2 sidor

Bedömningen genomförs av STMFF:s styrelse och baseras på kvaliteten av genomfört forskningsarbete respektive målsättningen med angiven resa/konferens.

Ansökan ska ha inkommit senast den 15 november 2022 till fondens vetenskapliga sekreterare, Anna-Lena Andersson. Sänd ansökan med e-post till sunningen1@icloud.com. Har du några frågor så ring Anna-Lena Andersson på 070-560 9322. Informat­ion om Svensk Trafikmedicinsk Förening (STMF) och fonden (STMFF) finner du på; www.stmf.nu.

Beslut om vilka som erhållit pris/resestipendium meddelas före årsskiftet 2020/21 och presenteras på STMF:s hemsida och i vårt Rundbrev i december 2020. Utdelning av pris och resestipendium planeras ske i samband med STMF:s årsmöte i mars 2021.

Välkommen med din ansökan

STMFF:s styrelse genom ordföranden
Lars Englund

STMFF Utlysning för 2022 23

Kurs i Trafik- och körkortsmedicin den 22 – 24 maj 2023

Svensk Trafikmedicinsk Förening (STMF) arrangerar kurs i trafik- och körkortsmedicin i Stora Brännbo, Sigtuna. Lipus har granskat och godkänt denna kurs. Fullständig kursbeskrivning finns på www.lipus.se (Lipus-nr: 20220177).

Trafikmedicinska aspekter på alkohol- och drogbruk, hjärt- och kärlsjukdomar, stroke, demens, epilepsi, neuropsykologiska utvecklingsstörningar mm kommer att avhandlas. Även rubriker som alkolås, trafik och läkemedel, körkortsmedicinska utredningar samt juridiska aspekter står på schemat. Fallbeskrivningar och utrymme för diskussioner planeras in.

Kursen vänder sig i första hand till färdiga specialister inom olika specialistområden samt till intresserade ST-läkare. I mån av plats kan även personer inom andra yrkeskategorier erbjudas att delta.

Mer information finns att hämta i Lipus kurskatalog samt på STMF-s hemsida, www.stmf.nu.
Anmälan kan ske via hemsidan eller genom att fylla i och skicka anmälningsblankett till oss.

Kontaktpersoner:
Lars Englund, englund1@telia.com
Ingrid Bolin, ingrid@mobilitetscenter.se
Johan Alinder, johan.alinder@regionostergotland.se

Årsmöte 2022

STMF´s och STMFF´s årsmöten hölls den 23:e mars i Göteborg. Avgående styrelser beviljades ansvarsfrihet. Lars Englund återvaldes till ordförande för en period av två år. Johan Alinder valdes till ny sekreterare, likaledes för två år. Thomas Lekander valdes att kvarstå som kassör fram till sommaren 2022 i väntan på rekrytering av ny kassör. Anna Lena Andersson valdes till vetenskaplig sekreterare förr ett år. Till övriga ledamöter för en period av ett år valdes Ingrid Bolin, Samantha Cundy-Blickfors, Tania Dukic Willstrand och Helena Selander. Ulf Björnstig valdes till suppleant för ett år.

Protokoll årsmöte STMF 2022
Protokoll konstituerande möte STMF 2022-03-25
Protokoll konstituerande möte STMFF 2022-03-25

Utlysning av Svensk trafikmedicinsk förenings pris och resestipendium för trafikmedicinsk forskning

Svensk trafikmedicinsk förenings forskningsfond (STMFF) utlyser härmed möjlighet att ansöka om pris 25 000 kr för värdefull insats inom det trafikmedicinska området, eller resestipendium för att främja sökandens och trafikmedicinens utveckling (10 000 kr). Två priser om 25.000 kronor till Dr Stefan Hovmarks minne avses utdelas.

Trafikmedicin omfattar studier av olika faktorer av betydelse för att reducera skador i framförallt vägtrafiken, men andra trafikslag är ej uteslutna. Priset/resestipendiet kan sökas av både medicinska och andra forskare.

Ansökan ska ha inkommit senast den 1 november 2021 till prof. em. Ulf Björnstig (ordförande STMFF) e-post: ulf.bjornstig@umu.se. För mer information om utlysningen och ansökningsförfarandet var god se www.stmf.nu eller kontakta ordföranden på 070-555 1952. Beslut om utdelning fattas före 31 december 2021.

Ovanstående som PDF