Kategoriarkiv: Årsmöten

Årsmöte 2024

Årsmöte 2024

STMF´s årsmöte genomfördes den 26:e mars på Mobilitetscenter i Västra
Frölunda. Föreningens verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse presenterades
och styrelsen beviljades full och tacksam ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Till den nya styrelsen valdes Lars Englund som ordförande för en period av två år. Till
skattmästare valdes Ingrid Bolin och till sekreterare Johan Alinder, båda för en period av två
år. Till övriga ledamöter valdes Anna-Lena Andersson, Samantha Cundy-Blickfors,
Tania Dukic Willstrand, Marie Hasselberg och Helena Selander, alla för en period av ett år.
Till styrelsesuppleant valdes Ragnar Andersson för ett år.

Ulf Björnstig, som under flera år deltagit aktivt i styrelsearbetet och även varit STMF:s
ordförande, har på egen begäran lämnat styrelsen och avtackades på vederbörligt sätt. 

Efter de formella årsmötesförhandlingarna diskuterades en webenkät om läkares syn på
trafikmedicinska frågor inom specialiteterna allmänmedicin, neurologi, psykiatri och
rehabiliteringsmedicin som Lars Englund, Helena Selander och Per Henriksson från VTI
arbetat med. Anna-Lena Andersson redogjorde för en studie av suicid i transportsystemen
och Lars-Olof Sjöström presenterade ett arbete med kvalitetssäkring av snabbtester för
droganalys. 

Under eftermiddagen presenterades tre studier som genomförts eller var under arbete.
Marie Skyving presenterade en undersökning av medicinska faktorer hos omkomna äldre
bilförare. Jesper Sandin presenterade en undersökning av medicinska riskfaktorer hos äldre
bilförare. Åsa Forsman presenterade en undersökning av förekomst av alkohol, läkemedel och
illegala droger bland trafikdödade förare.

Protokoll årsmöte STMF 2024-03-26

Årsmöte 2023

STMF´s årsmöte gick av stapeln den 17:e mars. Mötet, som ägde rum på Mobilitetscenter i Västra Frölunda, inleddes med en presentation av verksamheten och en rundvandring i lokalerna. Efter detta gjorde två av forskningsfondens stipendiater korta framträdanden. Evelyne Zibung presenterade sin studie om konsekvenserna av cykelolyckor och betydelsen av cykelhjälm. Marie Skyving presenterade en studie av äldre bilförares sjukdomar och involvering i bilolyckor. Efter detta redogjorde Helena Selander för konsekvenserna av det ökade antalet A-traktorer och mopedbilar efter regeländringen 2020.

Vid de formella årsmötesförhandlingarna beviljades styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet. Lars Englund och Johan Alinder är båda valda på tvåårsförordnanden och kvarstår således i styrelsen under 2023. Till övriga styrelseledamöter valdes  Anna Lena Andersson, Ragnar Andersson (suppleant), Ulf Björnstig, Ingrid Bolin, Samantha Cundy Blickfors, Tania Dukic Willstrand och Helena Selander. Tomas Lekander, som deltagit i styrelsearbetet under lång tid, har under året lämnat styrelsen på egen begäran.

Protokoll årsmöte STMF 2023-03-17
Protokoll konstit möte 2023

Årsmöte 2022

STMF´s och STMFF´s årsmöten hölls den 23:e mars i Göteborg. Avgående styrelser beviljades ansvarsfrihet. Lars Englund återvaldes till ordförande för en period av två år. Johan Alinder valdes till ny sekreterare, likaledes för två år. Thomas Lekander valdes att kvarstå som kassör fram till sommaren 2022 i väntan på rekrytering av ny kassör. Anna Lena Andersson valdes till vetenskaplig sekreterare förr ett år. Till övriga ledamöter för en period av ett år valdes Ingrid Bolin, Samantha Cundy-Blickfors, Tania Dukic Willstrand och Helena Selander. Ulf Björnstig valdes till suppleant för ett år.

Protokoll årsmöte STMF 2022
Protokoll konstituerande möte STMF 2022-03-25
Protokoll konstituerande möte STMFF 2022-03-25

Årsmöte 2021

STMFs årsmöte 2021 hölls digitalt 26/3 och avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Som nya styrelsemedlemmar valdes två in: läkarna Johan Alinder och Samantha Cundy-Blickfors. Alla de tidigare i styrelsen kvarstår. Mandattiden för alla är tills vidare ett år. Årsmöte för vår forskningsfond STMFF hölls samtidigt och också här beviljades ansvarsfrihet. Våra valberedningar och revisorer omvaldes.

Protokoll årsmöte STMF 2021
Protokoll årsmöte STMFF 2021