Författararkiv: Måns Thörnqvist

Årsmöte 2021

STMFs årsmöte utlyses till fredagen 26/3 kl 15-16, med möjlighet till förlängning om inte alla frågor hinns med. Mötet blir via Skype och den som vill deltaga kan höra av sig till Helena Selander för att få inloggningsinformation Helena.Selander@vti.se

Alla medlemmar i STMF är välkomna att delta!

En viktig punkt på dagordningen är att godkänna det ekonomiska bokslutet för STMF och också för vår forskningsfond STMFF. Dessa bägge finns som bilagor till verksamhetsberättelsen.

Lars Englund, ordförande

Utlysning av Svensk Trafikmedicinsk Förenings forskningsfonds pris och stipendium för trafikmedicinsk forskning

Svensk Trafikmedicinsk Förenings forskningsfond (STMFF) har som huvudsakligt ända­mål att främja vetenskaplig forskning och verksamhet inom trafikmedicin samt:

  1. att utdela pris till personer som inom det trafikmedicinska området gjort synnerligen värdefulla insatser.
  2. att utdela stipendier, exempelvis resestipendier, vars användning skall främja sökan­des och trafikmedicinens utveckling, samt
  3. lämna bidrag till särskilda projekt som är av särskilt trafikmedicinskt värde.

Medel kan sökas av forskare som redovisat betydelsefulla arbeten inom det trafikmedi­cinska området. Trafikmedicin omfattar studier av olika faktorer av betydelse för att re­ducera skador i framförallt vägtrafiken, men andra trafikslag är ej uteslutna.

Fonden utlyser härmed möjlighet att ansöka om pris (25 000 kr) för värdefull insats inom det trafikmedicinska området, eller resestipendium för att främja sökandens och trafikmedicinens utveckling (10 000 kr). Ansökan som beskriver sökandens insatser el­ler tilltänkta rese-/konferens-aktivitet bör omfatta 2-3 A4 sidor exklusive CV.

Ansökan ska innehålla följande delar:

  1. sökandes namn, e-post, titel, adress, arbetsplats och telefonnummer,
  2. i ansökan om pris anges de arbeten som ligger till grund för ansökan, samt samhälls- och/eller patientnytta
  3. i ansökan om resestipendium anges ändamål med resan/konferensen, kostnader och om den sökande har sökt/fått annat bidrag till resan.
  4. sökandes CV på 1-2 sidor

Bedömningen genomförs av STMFF:s styrelse och baseras på kvaliteten av genomfört forskningsarbete respektive målsättningen med angiven resa/konferens.

Ansökan ska ha inkommit senast den 1 november 2020 till fondens ordförande, senior professor Ulf Björnstig. Sänd ansökan med e-post till ulf.bjornstig@umu.se. För vidare information är du också välkommen att ringa ordföranden på 070-555 1952. Informat­ion om Svensk Trafikmedicinsk Förening (STMF) och fonden (STMFF) finner du på; www.stmf.nu.

Beslut om vilka som erhållit pris/resestipendium meddelas före årsskiftet 2020/21 och presenteras på STMF:s hemsida och i vårt Rundbrev i december 2020. Utdelning av pris och resestipendium planeras ske i samband med STMF:s årsmöte i mars 2021.

Välkommen med din ansökan

STMFF:s styrelse genom ordföranden
Ulf Björnstig

STMFF Utlysning för 2021

Utlysning av forskningsmedel från Stiftelsen MHF:s fond för trafiksäkerhet

Varje timme dygnet runt görs i runda tal 500 rattfulla körningar i Sverige. Varje år sker meningslösa dödsfall och många skadas svårt. Mycket forskning och kraftfulla åtgärder krävs för att lösa problemen kring rattfylleri och för att höja trafiksäkerheten.

Stiftelsen MHF:s fond för trafiksäkerhet har funnits sedan 1981 och stödjer viktig forskning om alkohol, droger och trafiksäkerhet. Fonden byggs upp av gåvor och insamlingar och verksamheten står under tillsyn av Länsstyrelsen i Stockholm.

Ansökan om forskningsmedel 2020
Forskare som är intresserade av att arbeta inom något område med anknytning till fondens ändamål är välkomna att sända in ansökningar om anslag till projekt. Ansökan skall skickas senast den 30 september 2020.

Ansökan ska innehålla:
• Kortfattad men tydlig beskrivning av projektet med dess syfte och uppläggning

• Tidsplan. Ansökan kan beviljas för en tid av högst tre år.
• Sökt belopp med kostnadsspecifikation och angivande av ev. andra sökta medel

• Meritförteckning

Ansökan skickas på särskild blankett senast den 30 september 2020 till:

1. Epost fonden@mhf.se
2. Stiftelsen MHF:s fond för trafiksäkerhet, Lars Olov Sjöström

Byängsgränd 8, 120 40 Årsta

Beslut om forskningsmedel från fonden fattas en gång per år av stiftelsens styrelse, senast under oktober månad. Villkoren för beviljade forskningsprojekt regleras i ett särskilt kontrakt mellan stiftelsen och anslagsmottagaren.

Information om fonden och blankett för ansökan

https://www.mhf.se/om-mhf/forskning-och-fond/trafikforskare-valkomnas/

Frågor
Lars Olov Sjöström, fondens ordförande och handläggare

Telefon 070-697 00 22, e-post: lars.olov.sjostrom@mhf.se

Svensk Trafikmedicinsk Forskningsfond: presentation av 2019 års stipendiemottagare

Sju ansökningar inkom och styrelsen för forskningsfonden beslöt att dela ut två forskningsstipendier och ett resestipendium.

Forskningsstipendium
Marie Skyving, doktorand vid Karolinska institutet, belönades med 25 000 kronor för att studera olyckskaraktäristika och hälsotillstånd hos omkomna äldre bilförare. Studien kommer att vara ett delarbete i Maries doktorsavhandling inom ämnet trafikmedicin med inriktning på äldre bilförares olycksinblandning. Data för studien omfattar ca 400 fall och samlas in från Trafikverkets djupstudieregister.

Einar Rydstedt och Malin Löwenmark från Minnes- och geriatrikmottagningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala belönas med 25 000 kronor för att studera sambandet mellan resultatet på kognitiva tester inriktade på förmågor av särskild vikt vid bilkörning och utfallet på p-drive. P-drive är ett praktiskt körprov som utförs av trafiklärare i samarbete med arbetsterapeut som närvarar i bilen.

Resestipendium
Lektor Ann-Helen Patomella, Sektionen för arbetsterapi vid Karolinska institutet, tilldelas 10 000 kronor för ett projekt om ”Äldre personers hälsa och mobilitetsbehov – ett samarbetsprojekt mellan Sverige och Sydafrika”.
Projektets mål är att identifiera relevanta forskningsfrågor kring äldres hälsa och mobilitetsbehov samt sammanställa nuvarande kunskapsläge med ett internationellt perspektiv. Medlen ska användas för att finansiera en resa till Sydafrika.