Författararkiv: Måns Thörnqvist

Utlysning av Svensk trafikmedicinsk förenings pris och resestipendium för trafikmedicinsk forskning

Svensk trafikmedicinsk förenings forskningsfond (STMFF) utlyser härmed möjlighet att ansöka om pris 25 000 kr för värdefull insats inom det trafikmedicinska området, eller resestipendium för att främja sökandens och trafikmedicinens utveckling (10 000 kr). Två priser om 25.000 kronor till Dr Stefan Hovmarks minne avses utdelas.

Trafikmedicin omfattar studier av olika faktorer av betydelse för att reducera skador i framförallt vägtrafiken, men andra trafikslag är ej uteslutna. Priset/resestipendiet kan sökas av både medicinska och andra forskare.

Ansökan ska ha inkommit senast den 1 november 2021 till prof. em. Ulf Björnstig (ordförande STMFF) e-post: ulf.bjornstig@umu.se. För mer information om utlysningen och ansökningsförfarandet var god se www.stmf.nu eller kontakta ordföranden på 070-555 1952. Beslut om utdelning fattas före 31 december 2021.

Ovanstående som PDF

Årsmöte 2021

STMFs årsmöte 2021 hölls digitalt 26/3 och avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Som nya styrelsemedlemmar valdes två in: läkarna Johan Alinder och Samantha Cundy-Blickfors. Alla de tidigare i styrelsen kvarstår. Mandattiden för alla är tills vidare ett år. Årsmöte för vår forskningsfond STMFF hölls samtidigt och också här beviljades ansvarsfrihet. Våra valberedningar och revisorer omvaldes.

Protokoll årsmöte STMF 2021
Protokoll årsmöte STMFF 2021

Årsmöte 2021

STMFs årsmöte utlyses till fredagen 26/3 kl 15-16, med möjlighet till förlängning om inte alla frågor hinns med. Mötet blir via Skype och den som vill deltaga kan höra av sig till Helena Selander för att få inloggningsinformation Helena.Selander@vti.se

Alla medlemmar i STMF är välkomna att delta!

En viktig punkt på dagordningen är att godkänna det ekonomiska bokslutet för STMF och också för vår forskningsfond STMFF. Dessa bägge finns som bilagor till verksamhetsberättelsen.

Lars Englund, ordförande

Utlysning av Svensk Trafikmedicinsk Förenings forskningsfonds pris och stipendium för trafikmedicinsk forskning

Svensk Trafikmedicinsk Förenings forskningsfond (STMFF) har som huvudsakligt ända­mål att främja vetenskaplig forskning och verksamhet inom trafikmedicin samt:

  1. att utdela pris till personer som inom det trafikmedicinska området gjort synnerligen värdefulla insatser.
  2. att utdela stipendier, exempelvis resestipendier, vars användning skall främja sökan­des och trafikmedicinens utveckling, samt
  3. lämna bidrag till särskilda projekt som är av särskilt trafikmedicinskt värde.

Medel kan sökas av forskare som redovisat betydelsefulla arbeten inom det trafikmedi­cinska området. Trafikmedicin omfattar studier av olika faktorer av betydelse för att re­ducera skador i framförallt vägtrafiken, men andra trafikslag är ej uteslutna.

Fonden utlyser härmed möjlighet att ansöka om pris (25 000 kr) för värdefull insats inom det trafikmedicinska området, eller resestipendium för att främja sökandens och trafikmedicinens utveckling (10 000 kr). Ansökan som beskriver sökandens insatser el­ler tilltänkta rese-/konferens-aktivitet bör omfatta 2-3 A4 sidor exklusive CV.

Ansökan ska innehålla följande delar:

  1. sökandes namn, e-post, titel, adress, arbetsplats och telefonnummer,
  2. i ansökan om pris anges de arbeten som ligger till grund för ansökan, samt samhälls- och/eller patientnytta
  3. i ansökan om resestipendium anges ändamål med resan/konferensen, kostnader och om den sökande har sökt/fått annat bidrag till resan.
  4. sökandes CV på 1-2 sidor

Bedömningen genomförs av STMFF:s styrelse och baseras på kvaliteten av genomfört forskningsarbete respektive målsättningen med angiven resa/konferens.

Ansökan ska ha inkommit senast den 15 november 2022 till fondens vetenskapliga sekreterare, Anna-Lena Andersson. Sänd ansökan med e-post till sunningen1@icloud.com. Har du några frågor så ring Anna-Lena Andersson på 070-560 9322. Informat­ion om Svensk Trafikmedicinsk Förening (STMF) och fonden (STMFF) finner du på; www.stmf.nu.

Beslut om vilka som erhållit pris/resestipendium meddelas före årsskiftet 2020/21 och presenteras på STMF:s hemsida och i vårt Rundbrev i december 2020. Utdelning av pris och resestipendium planeras ske i samband med STMF:s årsmöte i mars 2021.

Välkommen med din ansökan

STMFF:s styrelse genom ordföranden
Lars Englund

STMFF Utlysning för 2022 23

Utlysning av forskningsmedel från Stiftelsen MHF:s fond för trafiksäkerhet

Varje timme dygnet runt görs i runda tal 500 rattfulla körningar i Sverige. Varje år sker meningslösa dödsfall och många skadas svårt. Mycket forskning och kraftfulla åtgärder krävs för att lösa problemen kring rattfylleri och för att höja trafiksäkerheten.

Stiftelsen MHF:s fond för trafiksäkerhet har funnits sedan 1981 och stödjer viktig forskning om alkohol, droger och trafiksäkerhet. Fonden byggs upp av gåvor och insamlingar och verksamheten står under tillsyn av Länsstyrelsen i Stockholm.

Ansökan om forskningsmedel 2020
Forskare som är intresserade av att arbeta inom något område med anknytning till fondens ändamål är välkomna att sända in ansökningar om anslag till projekt. Ansökan skall skickas senast den 30 september 2020.

Ansökan ska innehålla:
• Kortfattad men tydlig beskrivning av projektet med dess syfte och uppläggning

• Tidsplan. Ansökan kan beviljas för en tid av högst tre år.
• Sökt belopp med kostnadsspecifikation och angivande av ev. andra sökta medel

• Meritförteckning

Ansökan skickas på särskild blankett senast den 30 september 2020 till:

1. Epost fonden@mhf.se
2. Stiftelsen MHF:s fond för trafiksäkerhet, Lars Olov Sjöström

Byängsgränd 8, 120 40 Årsta

Beslut om forskningsmedel från fonden fattas en gång per år av stiftelsens styrelse, senast under oktober månad. Villkoren för beviljade forskningsprojekt regleras i ett särskilt kontrakt mellan stiftelsen och anslagsmottagaren.

Information om fonden och blankett för ansökan

https://www.mhf.se/om-mhf/forskning-och-fond/trafikforskare-valkomnas/

Frågor
Lars Olov Sjöström, fondens ordförande och handläggare

Telefon 070-697 00 22, e-post: lars.olov.sjostrom@mhf.se