Utlysning av Svensk trafikmedicinsk förenings pris och resestipendium för trafikmedicinsk forskning 2022

Svensk Trafikmedicinsk Förenings forskningsfond (STMFF) har som huvudsakligt ända­mål att främja vetenskaplig forskning och verksamhet inom trafikmedicin samt:

  1. att utdela pris till personer som inom det trafikmedicinska området gjort synnerligen värdefulla insatser.
  2. att utdela stipendier, exempelvis resestipendier, vars användning skall främja sökan­des och trafikmedicinens utveckling, samt
  3. lämna bidrag till särskilda projekt som är av särskilt trafikmedicinskt värde.

Medel kan sökas av forskare som redovisat betydelsefulla arbeten inom det trafikmedi­cinska området. Trafikmedicin omfattar studier av olika faktorer av betydelse för att re­ducera skador i framförallt vägtrafiken, men andra trafikslag är ej uteslutna.

Fonden utlyser härmed möjlighet att ansöka om pris (25 000 kr) för värdefull insats inom det trafikmedicinska området, eller resestipendium för att främja sökandens och trafikmedicinens utveckling (10 000 kr). Ansökan som beskriver sökandens insatser el­ler tilltänkta rese-/konferens-aktivitet bör omfatta 2-3 A4 sidor exklusive CV.

Ansökan ska innehålla följande delar:

  1. sökandes namn, e-post, titel, adress, arbetsplats och telefonnummer,
  2. i ansökan om pris anges de arbeten som ligger till grund för ansökan, samt samhälls- och/eller patientnytta
  3. i ansökan om resestipendium anges ändamål med resan/konferensen, kostnader och om den sökande har sökt/fått annat bidrag till resan.
  4. sökandes CV på 1-2 sidor

Bedömningen genomförs av STMFF:s styrelse och baseras på kvaliteten av genomfört forskningsarbete respektive målsättningen med angiven resa/konferens.

Ansökan ska ha inkommit senast den 15 november 2022 till fondens vetenskapliga sekreterare, Anna-Lena Andersson. Sänd ansökan med e-post till sunningen1@icloud.com. Har du några frågor så ring Anna-Lena Andersson på 070-560 9322. Informat­ion om Svensk Trafikmedicinsk Förening (STMF) och fonden (STMFF) finner du på; www.stmf.nu.

Beslut om vilka som erhållit pris/resestipendium meddelas före årsskiftet 2020/21 och presenteras på STMF:s hemsida och i vårt Rundbrev i december 2020. Utdelning av pris och resestipendium planeras ske i samband med STMF:s årsmöte i mars 2021.

Välkommen med din ansökan

STMFF:s styrelse genom ordföranden
Lars Englund

STMFF Utlysning för 2022 23