Ordföranden har ordet

STMF gör en rivstart 2016 med olika aktiviteter under våren, först med studiebesök hos Trafik­medicinskt centrum på Hud­dinge sjukhus i samband med årsmötet den 16 mars, därefter kommer ett seminarium om droger i trafiken 3 april tillsammans med Central­förbundet för alkohol och narkotika och därefter har vi den fulltecknade trafikmedicinska två­dagarskursen i Sigtuna i maj som STMF arrange­rar. I alla dessa aktiviteter medverkar STMF med­lemmar på ett förtjänstfullt sätt. Forsknings­fonden har delat ut tre priser som stimulans till yngre forskare och under föregående år har två av våra styrelsemedlemmar haft trafikmedicinskt semi­narium för beslutsfattare i Estland. Vår veten­skapliga sekreterare har invalts i Läkaresällskap­ets forskningsdelegation och remisser har besva­rats. Det är en glädje att få verka i en förening som sjuder av liv och trots sin litenhet har med­lemmar som uträttar så mycket.

Ulf Björnstig, Ordförande